Nadzwyczajna sesja RM w Brzozowie

Rada Miejska w Brzozowie w pełnym składzie zebrała się 13 czerwca br. na sesji nadzwyczajnej. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Po przedstawieniu porządku obrad radni podjęli dwie uchwały. Na mocy pierwszej wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Brzozów do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu p.n. „Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie” składanego w konkursie nr RPPK.08.03. 00-IP.01-18-017/17 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa  – VIII Integracja Społeczna, działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Projekt dotyczy powstania ośrodka dziennego pobytu dla seniorów powyżej 65 roku życia. Jego liderem jest brzozowski NZOZ Dar-Med, a partnerem – samorząd naszej gminy. Propozycja powstania tego typu placówki w centrum miasta spotkała się z entuzjastycznym wręcz poparciem radnych, toteż została przegłosowana jednomyślnie.  Druga z przegłosowanych uchwał dotyczyła wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego            nieruchomości. Decyzja ta stanowi poprawioną wersję uchwały podjętej podczas poprzedniej sesji i doprecyzowuje detale podpisania przez burmistrza umowy przedwstępnej, dotyczącej wykupu – od firmy dokonującej przewozu osób – dzierżawy wieczystej terenu dworca autobusowego na Pl. Grunwaldzkim. Następnie sesja została zamknięta.