Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Brzozowa zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXVII/367/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 10 maja 2017  r. w sprawie ustalenia zasad powołania Komitetu Rewitalizacji oraz zasad jego działania, ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Brzozowa, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzozów na lata 2016-2026 oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji powołuje Burmistrz Brzozowa w drodze zarządzenia.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

 1. Komitet liczy od 10 do 18 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji.
 2. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w tym:
 1. nie więcej niż 3 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Brzozowie,
 2. nie więcej niż 3 przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych,
 3. nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Brzozowie wskazanych przez Radę Miejską,
 4. co najmniej 1, ale nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą,
 5. co najmniej 1, ale nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
 6. co najmniej 2, ale nie więcej niż 6  przedstawicieli mieszkańców z terenu Gminy Brzozów – os. fizyczne lub prawne.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc w Komitecie, wyłonienie kandydata następuje w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Burmistrza Brzozowa.

W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata z ramienia podmiotów określonych w pkt 2 lit. d-f, procedurę naboru na brakujących członków przeprowadza się ponownie.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w  posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO KOMITETU REWITALIZACJI dla GMINY BRZOZÓW

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej Deklaracji przystąpienia – zał. nr 1 do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 22.05.2017 r. do 05.06.2017 r. Podstawą zgłoszenia chęci uczestnictwa w Komitecie jest zgłoszenie za pomocą deklaracji przystąpienia, której wzór dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (pokój nr 14), na stronie internetowej Gminy Brzozów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:

 1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Brzozowie, ul. A. Krajowej 1, 36-200 Brzozów,
 2. bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Brzozowie (pokój nr 14), w godzinach pracy Urzędu,

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

 • niepodpisane
 • złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony
 • przesłane w innej formie niż wzór deklaracji.

Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Gminy Brzozów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów,

Regulamin Komitetu Rewitalizacji.