Zrozumieć sprawców przemocy domowej

W dniu 2017.04.27 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie odbyło się szkolenie skierowane do pracowników socjalnych, którzy zaangażowani są w prace grup roboczych w ramach działającego w gminie Brzozów Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Spotkanie pod nazwą Zrozumieć sprawców przemocy domowej prowadzone było przez Panią Renatę Wojna – pedagoga, specjalistę psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, a także specjalistę w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Tematyka szkolenia dotyczyła wielu aspektów związanych z funkcjonowaniem osób stosujących przemoc w rodzinie, zasad kierowania na terapie oraz przebiegu programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. Predyspozycje szkolącego trenera, jak i przekazane treści merytoryczne ocenione zostały przez pracowników bardzo wysoko.

Lucyna Baran

Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie