Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzozowie

Podczas sesji nadzwyczajnej 26 bm. obradowała Rada Miejska w Brzozowie. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Radnych najpierw poinformowano o zaprojektowanej przez powiat nowej koncepcji pomnika  Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie rada przystąpiła do głosowań nad uchwałami.  Na początek na wniosek burmistrza Józefa Rzepki zadecydowano o udzieleniu przez samorząd naszej gminy dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy.  I tak 30 tys. zł przekazano na prace remontowe przy tzw. organistówce w Grabownicy Starzeńskiej, 35 tys. to kwota przeznaczona na konserwację ołtarza głównego drewnianego kościoła parafialnego w Humniskach. Na konserwację malowideł w drewnianej świątyni w Górkach przekazano 10 tys., a 9 tys. na przygotowanie dokumentacji projektowej wykonania posadzki w kościele w Zmiennicy. Na mocy kolejnej uchwały gmina Brzozów udzieli pomocy rzeczowej samorządowi województwa podkarpackiego, polegającej na sfinansowaniu dokumentacji technicznej przebudowy dwóch chodników przy drodze wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa (w Humniskach na odcinku 842 mb. i Turzym Polu – 527 mb.). Łączna wartość tej pomocy to 70,1 tys. zł. Radni dokonali zmiany w uchwale własnej dotyczącej lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia jego regulaminu. Z uwagi na zwiększone zainteresowanie handlem na targowisku, umożliwiono prowadzenie go od poniedziałku do piątku (a nie tylko w poniedziałki i piątki, jak do tej pory). Zapisano też możliwość nieodpłatnego dostępu do urządzeń sanitarnych i wody bieżącej dla handlujących). Kolejne uchwały dotyczyły gospodarki nieruchomościami. Dwie z nich – w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXIV/341/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. oraz zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Brzozów – dotyczyły uściślenia i usprawnienia dojazdu do studni i działek, w kontekście planowanych  inwestycji gminnych z zakresu ochrony środowiska. Radni wyrazili też zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Schodowej, w którym ma siedzibę Cech Rzemiosł Różnych i funkcjonował do tej pory bar. Podobna uchwała dotyczyła sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Witosa. Radni wyrazili także zgodę na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomościach na mienie komunalne  gminy Brzozów. Rzecz dotyczy działek w Przysietnicy. Także tej miejscowości dotyczyła uchwala o przyjęciu sołectwa Przysietnica do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Na zakończenie rada dokonała zmian w tegorocznym budżecie gminy.

dk