Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:

 

Działka Nr 2025 o pow. 1359 m2 , objęta KW Nr 36471, położona jest w centralnej części wsi Przysietnica, bezpośrednio przy gminnej drodze dojazdowej nr ewid. 2004, w odległości w linii prostej ok. 200 m od drogi powiatowej Brzozów-Wara. Dojazd drogami gminnymi w większości o nawierzchni asfaltowej, następnie z płyt ,,jumbo’’, a na końcu o nawierzchni żwirowej. Długość tego dojazdu to ok. 450 m.

Kształt nieruchomości jest regularny zbliżony do prostokąta o wymiarach 18,0 x 73,0 m. Teren działki jest równy z małym pochyleniem w kierunku południowym. Od południowego– wschodu sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną budynkiem gospodarczym zlokalizowanym w granicy z działką Nr 2025.
Brak uzbrojenia w media.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów nieruchomość leży w obszarze kształtowania centrów administracyjno – usługowo – produkcyjnych, a ponadto w granicach terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową.
I termin przetargu odbył się w dniu 20 lutego 2017 r.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
       Cena wywoławcza nieruchomości:   17 000,00 zł  
             Wadium:                                               1 700,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. o godzinie 09.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 215, II piętro.   

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w terminie do dnia 25 maja 2017 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego
w Brzozowie Nr  45 8642 1113 2011 9306 0664 0002  Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie.    

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Szczegółowe informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 214 II p. lub pod nr telefonu (13) 306-10-71.
Burmistrz Brzozowa może odwołać  przetarg z uzasadnionej przyczyny.