Radni zebrali się na sesji nadzwyczajnej

Na 30 marca br. przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik zwołał sesję nadzwyczajną. Po przyjęciu porządku radni najpierw wysłuchali przedstawionego przez sekretarza gminy Beatę Bodzioch-Kaznowską raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzozów w 2016 r. Następnie podjęli 12 uchwał w zakresie współpracy z innymi samorządami, edukacji oraz finansów.

Rada Miejska na początek zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego, dotyczącej dofinansowania w wysokości 50 procent budowy chodników przy drogach powiatowych. Pierwszy to chodnik przy drodze nr 2052 (tzw. księża droga) w Humniskach, a drugi przy ul. Chopina w Brzozowie (od ul. Starej w stronę miasta). Na obie te inwestycje przeznaczono maksymalnie ponad 220 tys. zł. Kolejne trzy uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa podkarpackiego. I tak dotacja celowa na przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 836 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w Grabownicy Starzeńskiej wyniosła 78 tys. zł, co stanowi 30 procent wartości tego zadania. Z kolei dotacja  na budowę chodnika przy tej samej drodze w Grabownicy Starzeńskiej wyniesie 113,4 tys. zł czyli 40 procent kosztów tej inwestycji.

Ponadto radni zadecydowali o udzieleniu pomoczy rzeczowej, tj. pokryciu kosztów wykonania dokumentacji budowy chodnika w okolicy cmentarza w Starej Wsi przy drodze wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok.  Następne uchwały miały związek z reformą oświaty i nadchodzącym rokiem szkolnym. Radni dokonali dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą  – prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Rada przyjęła też plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz granice obwodów na okres od 1 września br. do 31 sierpnia 2019 r. Na mocy tej uchwały dotychczasowe zespoły szkół przekształcają się w szkoły podstawowe. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie będzie się mieściła w 2 budynkach: przy ul. Parkowej oraz przy ul. Tysiąclecia, gdzie będą ulokowane oddziały początkowe oraz wygaszane oddziały gimnazjalne.

Radni określili kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych dla których Gmina Brzozów. Podobną uchwałą ustalono kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych. W dalszej części sesji Rada Miejska przyjęła szeroko konsultowany przez kilka ostatnich miesięcy Gminny Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2014 -2020. Do porządku sesji włączono też dwie bliźniacze uchwały, dotyczące zatwierdzenia realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania. Zadaniem „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu”, którego liderem jest gmina Zarszyn, objęto łącznie 18 szkół podstawowych, w tym z naszej gminy szkoły w Zmiennicy, Grabownicy Starzeńskiej i jedynkę w Humniskach. Dzięki projektowi zostaną doposażone pracownie szkolne i odbędą się dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Wkład własny gminy ma charakter rzeczowy i sprowadza się przede wszystkim do udostępnienia obiektów szkolnych na potrzeby projektu. Na identycznych zasadach drugim projektem będzie objęte gimnazjum w Turzym Polu.

Pozostałe dwie uchwały dotyczyły zmian w tegorocznym budżecie oraz wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów. Wpisano do niej wydatki w br. związane z budową  sal gimnastycznych w Zmiennicy i Turzym Polu (po 30 tys.) zł, budową domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Brzozowie (227 tys,. zł) oraz wydatki związane z budową ul. Krętej (150 tys. zł w 2017 r., łącznie do 2020 r. – 2 mln zł). (dk)